วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งรอบตัวเรา
1.สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
2.สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นรอบตัวเรา
3.สิ่งไม่มีชีวิต ชนิดต่างๆรอบตัวเรา
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชรอบตัวเรา
1.ส่วนประกอบของพืช
2.รายของพืช
3.ลำต้นของพืช
4.ใบของพืช
5.ดอกของพืช
6.พืชบกและพืชน้ำ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัตว์รอบตัวเรา
1.ลักษณะของสัตว์
2.อวัยวะ และหน้าที่ส่วนต่างๆของสัตว์
3.การเคลื่อนที่ของสัตว์
4.ประโยชน์ของสัตว์ต่อเรา
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ร่างการของเรา
1.อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะมนุษย์
2.ความสำคัญของอวัยวะภายนอก
3.วิธีดูแลอวัยวะต่างๆของร่างกาย
4.หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ของเล่น และของใช้
5.วัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้
6.การจำแนกประเภทวัสดุ
7.แรงกับของเล่น ของใช้
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินที่อยู่รอบตัวเรา
1.องค์ประกอบของดินในท้องถิ่น
2.สมบัติของดินในท้องถิ่น
3.หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ท้องฟ้าบ้านเรา
4.วัตถุบนท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว

 
ประถมศึกษาปีที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช
1.ปัจจุยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแบะการเจริญเติบโตของพืช
2.การตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการปรับตัวของพืช
3..ประโยชน์ของพืชและการดูแลพืช
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์
1.ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์
2.การตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการปรับตัวของสัตว์
3.ประโยชน์ของสัตว์และการดูแลสัตว์ในท้องถิ่น
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเรา
1.ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
2.การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์
3.หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัตถุรอบตัวเรา
4.วัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้
5.การเลือกวัสดุให้เหมาะสม และปลอดภัย
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในธรรมชาติ
1.แรงแม่เหล็ก
2.แรงไฟฟ้า
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ของเล่นของใช้ไฟฟ้า
1.พลังงานไฟฟ้ากับของเล่น ของใช้
2.การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นปลังงานรูปแบบอื่น
3.หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดินในท้องถิ่นของเรา
4.ดินในท้องถิ่นของเรา
5.หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดวงอาทิตย์
6.ความสำคัญของดวงอาทิตย์

 
ประถมศึกษาปีที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์
1.การถ่ายทอดลักษณะของพ่อแม่สู่ลูก
2.การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
1.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
2.การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ปัญหา และแนวทางการอนุรักษ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
วัสดุที่นำมาใช้เ็นของเล่น ของใช้
2.การเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัวเรา
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงกับการเคลื่อนที่
1.แรงกับการเคลื่อนที่ของวัสถุ
2.แรงโน้มถ่วงของโลกและน้ำหนักของวัตถุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แหล่งพลังงานและไฟฟ้า
1.แหล่งไฟฟ้าในบ้าน
2.การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
3.การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำในท้องถิ่นของเรา
1.แหล่งน้ำนท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์
2.สมบัติบางประการของน้ำ
3.คุณภาพน้ำ
4.ความจำเป็นของน้ำต่อชีวิตและการประหยักน้ำ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อากาศรอบตัวเรา
1.ส่วนประกอบและความสำคัญของอากาศ
2.สมบัติของอากาศ
3.อุณหภูมิและการเคลื่อนที่ของอากาศ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
1.การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการเกิดทิศ

 
ประถมศึกษาปีที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช
1.ท่อลำเลียงและปากใบของพืช
2.ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช
3.ปัจจุยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
4.การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
1.พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
2.หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดินในท้องถิ่น
3.การเกิดดินและองค์ประกอบของดิน
4.ชนิดและสมบัติของดินกับการเจริญเติบโตของพืช
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสงและการมองเห็น
1.การเคลื่อนที่ของแสง แหล่งกำเนิดแสง และเซลล์สุริยะ
2.การเคลื่อนที่ของแสง กระทบตัวกลาง
3.การมองเห็นวัตถุ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบสุริยะ
1.ค้นหาดาวเคราะห์
2.สร้างแบบจำลองสุริยะ

 
ประถมศึกษาปีที่ 5
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของวัสดุในชีวิตประจำวัน
1.วัสดุใดที่แข็งกว่ากัน
2.ความเหนียวของวัสดุ
3.ความยืดหยุ่นของวัสดุ
4.การนำความร้อนของวัสดุ
5.การนำไฟฟ้าของวัสดุ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสืบพันธ์ของพืชและสัตว์
1.การสืบพันธ์ุและการขยายพันธ์ุพืช
2.วัฎจักรชีวิตของพืชดอก
3.การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์
4.วัฎจักรชีวิตของสัตว์
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงในชีวิตประจำวัน
1.ผลของแรงลัพธ์สองแรงที่กระทำต่อวัตถุ
2.การเคลื่อนที่ของวัตถุกับพื้นผิวสัมผัส
3แรงดันอากาศ
4.ความดันของของเหลว
5.วัตถุลอยและจมน้ำ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
1.ลักษณะทางพันธุกรรม
2.ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 น้ำฟ้าและดวงดาว
1.ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
2.ทิศกับการขึ้นและตกของดวงดาว
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เสียงและการได้ยิน
1.การเกิดเสียง
2.การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง
3.เสียงสูง เสียงต่ำ
4.อันตรายของเสียงดัง

 
ประถมศึกษาปีที่ 6
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและระบบอวัยวะภายในของมนุษย์
1.การเจริญเติบโตของร่างกาย
2.การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารอาหาร
1.อาหาร สารอาหาร และพลังงาน
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1.ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2.ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
1.สารรอบตัวเรา
2.การเปลี่ยนแปลงของสาร
3.การจำแนกประเภทของสาร
4.การแยกสาร
5.ผลของสารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้า
1.ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
2.ตำนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
3.การต่อเซลล์ในวงจรไฟฟ้า
4.การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
5.แม่เหล็ไฟฟ้า
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินและการเปลี่ยนแปลงของปลือกโลก
1.ลักษณะ องค์ประกอบและสมบัติของหิน
2.การเปลี่ยนแปลงภายในของโลก
3.การเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการของโลก
1.การเกิดฤดูกาล
2.ข้างขึ้น ข้างแรม
3.จันทรุปราคาและสุริยุปราคา
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
1.การเคลื่อนที่ของจรวด
2.ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ


Powered by MakeWebEasy.com