คณิตศาสตร์พื้นฐาน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เทอม 1
1.สมบัติของจำนวนนับ
-ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้
-ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้
2.ระบบจำนวนเต็ม
-จำนวนเต็ม
-การบวกจำนวนเต็ม
-การลบจำนวนเต็ม
-การคูณจำนวนเต็ม
-การหารจำนวนเต็ม
-สมบัติของจำนวนเต็ม
3.เลขยกกำลัง
-ความหมายของเลขยกกำลัง
-การดำเนินการของเลขยกกำลัง
-การนำไปใช้
4.พื้นฐานทางเรขาคณิต
-จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม
-การสร้างพื้นฐาน
-การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย

เทอม 2
1.ทศนิยมและเศษส่วน
-ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
-การบวกและการลบทศนิยม
-การคูณและการหารทศนิยม
-เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
-การบวกและการลบเศษส่วน
-การคูณและการหารเศษส่วน
-ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
2.การประมาณค่า
-ค่าประมาณ
-การปัดเศษ
-การประมาณค่า
3.คู่อันดับและกราฟ
-คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
-กราฟและการนำไปใช้
4.สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-แบบรูปและความสัมพันธ์
-คำตอบของสมการ
-การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
5.ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
-ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
-หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
-ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
-รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์
มัธยมศึกษาปีที่ 2

เทอม 1
1.อัตราส่วนและร้อยละ
-อัตราส่วน
-อัตราส่วนที่เท่ากัน
-อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน
-สัดส่วน
-ร้อยละ
2.การวัด
-ความเป็นมาของการวัด
-การวัดความยาว
-การวัดพื้นที่
-การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
-การวัดเวลา
3.แผนภูมิรูปวงกลม
-การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
-การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
4.การแปลงทางเรขาคณิต
-การเลื่อนขนาน
-การสะท้อน
-การหมุน
5ความเท่ากันทุกประการ
-ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
-ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
-รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน มุม ด้าน
-รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบมุม ด้าน มุม
-รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน ด้าน ด้าน

เทอม 2
1.เซต
-เซต
-เอกภพสัมพัทธ์
-สับเซตและเพาเวอร์เซต
-ยูเนียน อินเตอร์เซกซันและคอมพล๊เมนต์ของเซต
2.การให้เหตุผล
-การให้เหตุผลแบบอุปนัย
-การให้เหตุผลแบบนิรนัย
3.จำนวนจริง
-จำนวนจริง
-สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ
-การนำสมบัติิของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง
-การไม่เท่ากัน
-ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
4.เลขยกกำลัง
-รากที่ n ของจำนวนจริง
-เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะมัธยมศึกษาปีที่ 3

เทอม 1
1.ฟังก์ชัน
2.ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
-ความสัมพันธ์
-โดเมนและเรนจ์
-ฟังก์ชัน
3.ฟังก์ชันเชิงเส้น
4.ฟังก์ชันกำลังสอง
-กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
-การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
-การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ
-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

เทอม 2
1.อสมการ
-อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2.ความน่าจะเป็น
-ความน่าจะเป็น
-การทดลองสุ่มและเหตุการณ์
-ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
-ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ
3.สถิติ
-ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
-ค่ากลางของข้อมูล
4.ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์
-กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
-ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์กับตรีโกณมิติ


Powered by MakeWebEasy.com