คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เทอม 1
1.การประยุกต์ 1
-รูปเรขาคณิต
-จำนวนนับ
-ร้อยละในชีวิตประจำวัน
-ปัญหาชวนคิด
3.จำนวนและตัวเลข
-ระบบตัวเลขโรมัน
-ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ
-การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข
3.การประยุกต์ของจำนวนเต็มและ เลขยกกำลัง
-การคิดคำนวณ
-โจทย์ปัญหา
4.การสร้าง
-การแบ่งส่วนของเส้นตรง
-การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ
-การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

เทอม 2
1.การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
-ข้อความคาดการณ์
-ประโยคเงื่อนไข
-บทกลับของประโยคเงื่อนไข
-การให้เหตุผล
2.พหุนาม
-เอกนาม
-การบวกและการลบเอกนาม
-พหุนาม
-การบวกและการลบพหุนาม
-การคูณพหุนาม
-การหารพหุนาม
3.บทประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม
-แบบรูปของจำนวน
-ข่ายงาน
-การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม


มัธยมศึกษาปีที่ 2

เทอม 1
1.สมบัติของเลขยกกำลัง
-สมบัติของเลขยกกำลัง
-การดำเนินการของเลขยกกำลัง
-สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง
2.พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
-ทบทวนพหุนาม
-การคูณพหุนาม
-การหารพหุนาม
-เศษสวนของพหุนาม
-การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
-การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม
3.การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
-อัตราส่วน
-ร้อยละ
-การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
4.การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
-การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน
-การประยุกต์ของการสะท้อน
-การประยุกต์ของการหมุน
-เทสเซลเลชัน

เทอม 2
1.ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
-ประพจน์
-การเชื่อมประพจน์
-การหาค่าความจริงของประพจน์
-การสร้างตารางค่าความจริง
-รูปแบบของประพจน์
-สัจนิรันดร์
-การอ้างเหตุผล
-ประโยคเปิด
-ตัวบ่งปริมาณ
-ค่าความจริงของประโยค
-สมมูลและนิเสธของประโยค
-ค่าความจริงของประโยค
2.ระบบจำนวนจริง
-จำนวนจริง
-สมบัติของระบบจำนวนจริง
-การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว
-สมบัติของการไม่เท่ากัน
-ช่วงและการแก้อสมการ
-ค่าสัมบูรณ์
-การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์
3.ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
-การหารลงตัว
-ขั้นตอนวิธีการหาร
-ตัวหารร่วมมาก
-ตัวคูณร่วมน้อย


มัธยมศึกษาปีที่ 3

เทอม 1
1.กรณฑ์ที่สอง
-สมบัติของ เมื่อ
-การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่2
-การนำไปใช้
2.การแยกตัวประกอบพหุนาม
-การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง
-การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์
-การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สูงกว่าที่มีประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม
-การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
3.สมการกำลังสอง
-ทบทวนสมการกำลังสอง
-การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบรูณ์
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง
4.พาราโบลา
-สมการของพาราโบลา
-พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2
-พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2+k
-พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(xh)2+k
-พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2+bk+c

เทอม 2
1.การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
-ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
-การสร้าง
2.ระบบสมการ
-ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น และสมการดีกรีสอง
-ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
3.วงกลม
-วงกลม
-มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม
-คอร์ด
-เส้นสัมผัสวงกลม
4.เศษส่วนของพหุนาม
-การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม
-การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม


Powered by MakeWebEasy.com