คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1

เทอม 1
1.จำนวนนับ 1 5 และ 0
2.จำนวนนับ 6 10
3.การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
4.การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
5.จำนวนนับ 11 20
6.การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

เทอม 2
1.การวัดความยาว
2.การชั่ง
3.การตวง
4.จำนวนนับ 21 100
5.การเตรียมความพร้อมทาง เรขาคณิต
6.เวลา
7.การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
8.การบวกระคน

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

เทอม 1
1.จำนวนนับไม่เกิน 1,000
2.การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
3.การวัดความยาว
4.การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
5.การชั่ง
6.การคูณ


เทอม 2
1.เวลา
2.เงิน
3.การหาร
4.การตวง
5.รูปเรขาคณิต
6.การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

เทอม 1
1.จำนวนนับไม่เกิน 100,000
2.การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
3.แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
4.การวัดความยาว
5.เวลา
6.การชั่ง การตวง


เทอม 2
1.การคูณ
2.การหาร
3.เงินและการบันทึกรายรับ รายจ่าย
4.รูปเรขาคณิต
5.จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง
6.การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

เทอม 1
1.จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
2.การบวกและการลบ
3.เรขาคณิต
4.การคูณ
5.การหาร
6.สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น


เทอม 2
1.การวัด
2.พื้นที่
3.เงิน
4.เศษเงิน
5.เวลา
6.ทศนิยม
7.การบวก ลบ คูณ หารละคน

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

เทอม 1
1.จำนวนนับ
2.การบวก การลบ การคูณหารจำนวนนับ
3.มุม
4.เส้นขนาน
5.สถิติ และ ความน่าจะเป็น เบื้องต้น ?
6.เศษส่วน
7.การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน


เทอม 2
1.ทศนิยม
2.การบวก การลบ การคูณทศนิยม
3.บทประยุกต์ ?
4.รูปสี่เหลี่ยม
5.รูปสามเหลี่ยม
6.รูปวงกลม
7.รูปเรขาคณิต และ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

เทอม 1
1.จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
2.สมการและการแก้สมการ
3.ตัวประกอบของจำนวนนับ
4.มุมและส่วนของเส้นตรง
5.เส้นขนาน
6.ทิศและแผนผัง
7.เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน


เทอม 2
1.ทศนิยม
2.การบวก การลบ การคูณทศนิยม
3.การหารทศนิยม::
4.รูปสี่เหลี่ยม
5.รูปวงกลม
6.บทประยุกต์
7.รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
8.สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 


Powered by MakeWebEasy.com