ประวัติครูเบียร์

      
      การศึกษา
       ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
                      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      ปริญญาโท :  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
                      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
     ผลงานการสอน
                 
- ติวนักเรียนสอบได้ทุน ASEAN Scholarships  2014
- ติวนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตรืโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
   AIMO - Asia International Mathematical Olympiad ปี 2015 : 1 เหรียญทอง
- ติวนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ
   IMC - International Mathematics Contest : Singapore ปี 2015 : 1 เหรียญทอง
- ติวนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   สสวท. ปี 2015 : 1 เหรียญเงิน
- ติวนักเรียนสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (สถาบันราชภัฏพระนคร) ปี 2016 :1 เหรียญเงิน
- ติวนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา (สพฐ.) รอบ1 ปี 2017  :1 เหรียญทอง , 1 เหรียญเงิน
- อันดับ 1 แข่งขันคณิตศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2015 ระดับชั้น ป.4
- อันดับ 1 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ Pretest โรงเรียนหอวัง 2015
- อันดับ 1 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ Pretest โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 2017
- อันดับ 1 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ Pretest โรงเรียนโยธินบูรณะ 2017
- อันดับ 1 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100% เต็ม นักเรียน International Program โรงเรียนโยธินบูรณะ 2016
- อันดับ 1 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 ได้ประกาศนียบัตรคะแนนคณิตศาสตร์ดีเยี่ยม โรงเรียนราชินีบน 1990 -1993
- อันดับ 1 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ได้ประกาศนียบัตรคะแนนคณิตศาสตร์ดีเยี่ยม โรงเรียนราชินีบน 1990 -1993
- อันดับ 1 O-netคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 2018
- การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับอาเซียน
 
  วิทยากรรับเชิญ
 
   2015  
- บรรยายเตรียมความพร้อมสอบ O-NET โรงเรียนนักบุญเปโตร
- บรรยายเตรียมความพร้อมสอบ O-NET โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
- วิทยากรและกรรมการตัดสิน “การแข่งขัน คณิตคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ”
   ในโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (Thai Education towards ASEAN Community)
   ทัวร์สัญจร 4ภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
 
2016  : โครงการทำความดีตามคำสอนพ่อ
- 28 พย.  โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3    บรรยายเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6
- 28 พย.  โรงเรียนทองประสาทเวทย์  บรรยายเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6
- 29 พย.  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  บรรยายเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ม.3-ม.6
- 14 ธค.   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  บรรยายเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ป.6
- 20 ธค.  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  บรรยายเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ม.6
- 3  มค.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช บรรยายเตรียมความพร้อมสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ และ คณิตศาสตร์ IJSO

2017   : โครงการ MKB ทำดีตามคำสอนพ่อครั้งที่สอง
- 25 ธค.  MKB ทัวร์สัญจร ปีที่ 2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
- 19 ธค.  MKB ทัวร์สัญจร ปีที่ 2 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
- 17 ธค.  MKB ทัวร์สัญจร ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสร้าง จังหวัดนครปฐม 
- 15 ธค.  MKB ทัวร์สัญจร ปีที่ 2 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา จังหวัดอยุธยา
- 21 สค.  บรรยายเตรียมความพร้อมสอบ O-net โรงเรียนทวีธาภิเศก
- 27 มค.  MKB ทัวร์สัญจร ปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
- 8 มค.    MKB ทัวร์สัญจร ปีที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
   
 

Powered by MakeWebEasy.com